• Egy

     • Co je Egy

     • Evangelické gymnázium vzniká jako další školské zařízení při základní škole Filipka (oficiálně Škola příběhem – církevní základní škola). Jejím zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická, Filipka je ale otevřená všem žákům bez jakéhokoli rozdílu; vliv zřizovatele a jeho požadavků na školu spočívá především v orientaci výchovy na křesťanské hodnoty.

      Ve své vzdělávací koncepci gymnázium volně navazuje na Filipku. Za hlavní nosné prvky, které přejímá z jejího programu, považujeme důraz na čtenářskou a textovou gramotnost, etickou výchovu, výchovu ke společenské a environmentální zodpovědnosti, integrovanou tematickou výuku a častou výuku v přírodě, na výjezdech, expedicích či exkurzích.

      Profilace gymnázia je humanitní se zvláštním zřetelem na práci s jazykem a texty. Kromě posílené výuky cizích jazyků (zejm. angličtiny a němčiny), obohacené o výuku odborných témat v cizím jazyce, bude klíčovým předmětem tříletý seminář zaměřený na četbu, interpretaci a analýzu textů z různých oborů. Další důležitý předmět představují základy křesťanství. V rámci volitelných seminářů gymnázium nabídne pestrou skladbu témat, od latiny přes základy různých humanitních věd či jejich dílčí témata a kapitoly. Tyto předměty budou většinou vyučovány externími odborníky z univerzit anebo z praxe.

      Považujeme za velmi důležité pečovat o bezpečné a přijímající klima školy, věnovat pozornost péči o psychické zdraví a všestranný osobnostní rozvoj žáků a o dobré vztahy v rámci celého školního společenství. Zároveň je naším cílem různými cestami zvyšovat odolnost a vytrvalost svých žáků. Žáky zapojíme také do dobrovolnických a charitativních aktivit.

      Škola Filipka je škola velmi vstřícná a otevřená dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, stejnou otevřenost chceme zachovat i na úrovni gymnázia, pro všechny děti, které budou mít odpovídající studijní předpoklady.

      Gymnázium bude  čtyřleté s  jednou třídou v ročníku a celkovou plánovanou kapacitou 112 studentů.